مجموعه نوشته‌هایی با عنوان «در معنای …» در گانت منتشر می‌شود. در جدول زیر می‌توانید به لیستی از این نوشته‌ها دسترسی داشته باشید. این لیست به مرور به واژه‌نامه‌ای تفصیلی برای مفاهیم مدیریت پروژه تبدیل می‌شود.

شماره نوشته آدرس
1 بیسلاین (Baseline) لینک
2 ریسک (Risk) لینک
3 منبع (Resource) لینک
4 مایلستون (Milestone) لینک
5 نمودار گانت (Gantt Chart) لینک
6 ساختار شکست کار (WBS) لینک
فهرست