مجموعه نوشته‌هایی با عنوان «در معنای …» در گانت منتشر می‌شود. در جدول زیر می‌توانید به لیستی از این نوشته‌ها دسترسی داشته باشید. این لیست به مرور به واژه‌نامه‌ای تفصیلی برای مفاهیم مدیریت پروژه تبدیل می‌شود.

#نوشتهلینک
1بیسلاین (Baseline)لینک
2ریسک (Risk)لینک
3منبع (Resource)لینک
4مایلستون (Milestone)لینک
5نمودار گانت (Gantt Chart)لینک
6ساختار شکست کار (WBS)لینک
7در معنای طرح پروژه (Project Plan)لینک
فهرست