مدیریت پروژه

میانبر

لغتنامه وبستر اینطور ترجمه می کند: برنامه و روش دور زدن یک مشکل بدون حذف کردن آن. خطر در دور…
مدیریت پروژه

One-off

این عبارت در لغتنامه وبستر اینطور ترجمه شده: محدود به یک بار. طبق توضیح ویکشنری این کلمه از ریختگری اومده…
فهرست